Categories
Laatste nieuws

Sectoraal eisenbundel 2005-2008 ingediend

BRUSSEL, 10/01/2008

Aan Dhr. Patrick Dewael
Minister van Binnenlandse Zaken
Wetstraat 2
1000 Brussel

Betreft: Sectorale onderhandelingen.
Aanvraag tot inschrijving op de dagorde van het onderhandelingscomité.

Mijnheer de Minister,

De syndicale organisaties ACOD, ACV-OD, NSPV en VSOA, in gemeenschappelijk vakbondsfront, vragen bij hoogdringendheid de inschrijving op de dagorde van het onderhandeling voor de politiediensten de bespreking van het onderstaande sectorale eisenbundel:

1. Na zes jaar zonder loonsverhoging eisen wij een verhoging van alle personeelsbarema’s
2. De wijziging van de wetgeving inzake de pensioenperequatie (korven) regelt geenszins de toestand van bepaalde politieambtenaren, die voor de politiehervorming met pensioen zijn vertrokken. Wij eisen dat voor deze pensioenen een perequatiecoëfficiënt wordt toegekend.
3. De verhoging van het vakantiegeld van het operationeel personeel zodat voor alle personeelsleden 92% van de wedde wordt bereikt.
4. De herziening van het systeem van de maaltijdvergoedingen, met modaliteiten voor het toekennen van maaltijdcheques aan iedereen.
5. Aangezien bijkomende prestaties uitzonderlijk zijn en moeten blijven, eisen wij dat deze prestaties aan 125% worden betaald. Voor het gemeenschappelijk vakbondsfront blijft de aanwerving een absolute prioriteit.
6. In naleving van de door de wet opgelegde functionaliteiten eisen wij een herwaardering van de situatie van het personeel dat in de wijken werkt.
7. De verhoging van de eindejaarspremie, met toekenning van ene forfaitaire premie.
8. Eenvormigheid van de pensioenleeftijd op 58 jaar, voor alle operationele personeelsleden en, in naleving van de geldende overgangsbepalingen, invoering van een gestructureerd verlof voorafgaand aan de pensionering.
9. Toegang tot het systeem van de gezondheidszorgen voor al het Calogpersoneel, onder dezelfde voorwaarden als het operationeel personeel.
10. Valorisering van alle anciënniteit voor het personeel dat deeltijds heeft gepresteerd.
11. De realisatie van de nog niet uitgevoerde punten vervat in het protocol afgesloten na de onderhandelingen over de herevaluatie van het statuut.
Het gemeenschappelijk vakbondsfront vraagt de dringende behandeling van hetgeen voorafgaat op het onderhandelingscomité voor de politiediensten en dit gelet op het feit dat sedert de laatste federale verkiezingen het land tot eind 2007 geregeerd werd door een ontslagnemende regering, waardoor geruime tijd werd verloren voor het opstarten van sectorale onderhandelingen.

Bovendien is de periode tijdens dewelke de vakorganisaties zich engageerden om geen financiële eisen te stellen, zoals bepaald in het protocol dat leidde tot het nieuwe statuut voor de geïntegreerde politie, reeds zeer geruime tijd verstreken zodat nieuwe sectorale onderhandelingen meer dan gerechtvaardigd zijn.

De vakbonden stellen daarenboven vast dat binnen de politiediensten tal van problemen blijven bestaan. Om deze op te lossen en om de werkvoorwaarden te verbeteren, zal elke vakorganisatie, volgens haar eigen gevoeligheden, de punten die ze gepast acht, inschrijven op de dagorde van het onderhandelingscomité voor de politiediensten.

Gelieve in afwachting te aanvaarden, mijnheer de Minister, onze blijken van welgemeende hoogachting.
Namens het gemeenschappelijk vakbondsfront,

Jan SCHONKEREN
VSOA Politie

Philip VANHAMME
NSPV

Jan ADAM
ACV-OD

Liliane LEMAUVAIS
ACOD

Categories
Laatste nieuws

Schietincident te Lot

PERSMEDEDELING
SCHIETINCIDENT TE LOT
DE AANPAK VAN DRIEST GEWELD TEN OVERSTAAN VAN POLITIEAMBTENAREN DIENT DRINGEND ANDERS TE WORDEN AANGEPAKT

VSOA – Politie heeft met verbijstering kennis genomen van de laffe aanslag op onze collega’s in Lot, waarbij een dode en een zwaar gekwetste gevallen zijn.
Onze gedachten gaan in de eerste plaats naar de familieleden van de slachtoffers.


Opnieuw wordt aangetoond hoe gevaarlijk het beroep van politiefunctionaris is. En tevens wordt nogmaals schrijnend duidelijk hoe sommige criminelen “geweld” als vanzelfsprekend beschouwen teneinde hun vlucht te kunnen verzekeren.
Aan onze collega’s werd geen schijn van een kans geboden. Ze werden meedogenloos neergemaaid in hun dienstvoertuig en dit zelfs nog voor zij ook maar aanstalten maakten om daadwerkelijk tussen te komen.
VSOA – Politie stelt vast dat het gebruikte geweld ten overstaan van politieambtenaren steeds driester wordt. Voor dergelijke feiten van zinloos geweld is dan ook geen enkele sanctie zwaar genoeg.
VSOA – Politie herhaalt haar eis dat voor dit soort feiten levenslang, daadwerkelijk levenslang zou zijn. Criminelen dienen tot het besef te komen dat zij op geen enkele maatschappelijke clementie kunnen rekenen indien zij dergelijke feiten plegen ten aanzien van politiefunctionarissen.

Jan SCHONKEREN
Nationaal Voorzitter
VSOA Politie

Categories
Laatste nieuws

INFO Nieuws Nummer 1818 – De tweetaligheidskwestie

INFO Nieuws Nummer 1818 – 30 november 2007

De tweetaligheidskwestie
Het Grondwettelijk Hof heeft via een arrest van 28 november laatstleden de wettelijke overgangsregeling inzake tweetaligheid vernietigd. Dit arrest belangt dus de personeelsleden aan die werkzaam zijn in een politiedienst waar de tweetaligheid als benoemingsvoorwaarde wettelijk is vereist en die dankzij die overgangsregeling daar toch aan de slag konden, ook al voldeden zij niet aan de wettelijke taalvoorschriften. Concreet gaat het over de zes Brusselse politiezones en enkele diensten van de federale politie.
Velen onder hen stellen zich dan ook vragen bij hun onmiddellijke professionele toekomst. Ziehier een duidelijk antwoord daarop : het Hof heeft weliswaar de wetsartikelen in kwestie vernietigd maar heeft ook gesteld dat de gevolgen van de vernietigde bepalingen worden gehandhaafd. Dit betekent heel concreet dat al diegenen die in een dergelijke politiedienst werden benoemd vóór de bekendmaking van het arrest in het Belgisch Staatsblad ( die in de komende weken mag worden verwacht), die benoeming behouden en dus niet van dienst of korps hoeven te veranderen.
Hun benoeming blijft gehandhaafd en de overheden zullen hun inspanningen om ze te doen slagen in de taalproeven van SELOR onverdroten voortzetten.
Verder beraden de overheden zich nu over de mogelijkheden inzake de toekomstige aanwervingen en benoemingen voor die politiediensten. De laatste jaren werden de Brusselse effectieven goed aangedikt. Dat was nodig. Die verwezenlijking is een krachttoer geweest waaraan vele partners intensief hebben meegewerkt. Uitgangspunt is dat dit nu niet teloor mag gaan en dat die effectieven op peil moeten worden gehouden. De overheid onderzoekt thans de mogelijkheden daartoe en zal te gepasten tijde het personeel en de representatieve vakbonden daarover inlichten.

Bron : Federale Politie – Directie interne relaties

Categories
Laatste nieuws

INFO Nouvelles Numéro 1818 – La question du bilinguisme

INFO Nouvelles Numéro 1818 30 novembre 2007

La question du bilinguisme
Par arrêt du 28 novembre dernier, la Cour constitutionnelle a annulé la disposition légale transitoire relative au bilinguisme. Cet arrêt concerne donc les membres du personnel qui exercent leur fonction dans un service de police où le bilinguisme constitue une exigence légale de nomination et qui, grâce à cette disposition transitoire, pouvaient quand même y être engagés, même s’ils ne satisfaisaient pas aux dispositions légales linguistiques. Cela vise concrètement les 6 zones de police bruxelloises et quelques services de la police fédérale.
Beaucoup d’entre eux se posent alors des questions au sujet de leur avenir professionnel immédiat. Voici une réponse claire à ce sujet : la Cour a effectivement annulé les articles de loi en question mais elle stipule également que les effets des dispositions annulées sont maintenus. Concrètement, cela signifie que ceux qui sont nommés dans les services de police concernés avant la publication de l’arrêt au Moniteur belge (à laquelle on peut s’attendre dans les prochaines semaines), conservent leur nomination et ne doivent dès lors pas changer de service ou de corps. Leur nomination est maintenue et les autorités poursuivront sans relâche leurs efforts afin qu’ils réussissent les épreuves linguistiques au SELOR.
En outre, les autorités se penchent à l’heure actuelle sur les possibilités futures d’engagement et de nomination au sein de ces services de police. Les effectifs de Bruxelles ont été substantiellement étoffés ces dernières années, ce qui était d’ailleurs nécessaire. Cette réalisation a constitué un véritable tour de force auquel beaucoup de partenaires ont intensément collaboré. Le principe est de veiller à ne pas perdre ces acquis et de maintenir les effectifs à niveau.
L’autorité examine à présent les possibilités y relatives et en informera en temps utile les membres du personnel ainsi que les syndicats représentatifs.

Source : Police fédérale – Direction des relations internes