Categories
Laatste nieuws

Geweld tegen politie: onaanvaardbare uitlatingen van de heer Hennart

Met verbazing keken heel wat politieagenten naar het interview met de heer Hennart – ererechter en voormalig voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel, afgelopen zondagavond op de Franstalige zender RTL TVi waar hij uitlatingen deed die volgens ons minachtend zijn voor ons beroep.

Vlak voor dit bewuste interview, dat door de politieagenten werd ervaren als spuwen in hun gezicht, gaf een zeer moedige collega de omstandigheden weer van de gewelddadige aanval op haar persoon een week geleden. Mr. Hennart was hiervan blijkbaar niet van op de hoogte. Toch zei ze dat haar aanvaller duidelijk schreeuwde en herhaalde: “Ik ben de man, niet jij” en “Ik zal je keel doorsnijden“. Aan de hand van deze gewelddadige uitlatingen kan men vermoeden dat de overtuigingen van dit individu te gevaarlijk zijn om hem verder in vrijheid te laten. Maar helaas is dit wat er gebeurd is. En gisteren nog, toen een andere aangevallen collega nog steeds in het ziekenhuis lag… werd zijn aanvaller vrijgelaten. Hoe vaak nog …

Ja meneer Hennart, al onze collega’s weten heel goed dat een vrijlating niet het einde is van een strafrechtelijke procedure… behalve bijvoorbeeld voor een transmigrant die in de anonimiteit verdwijnt zodra hij het politiecommissariaat verlaat, om wie weet wat te doen

Nee meneer Hennart, de collega’s op het terrein zijn niet onvoldoende opgeleid; ze zijn niet voldoende ervaren; maar ze worden onvoldoende ondersteund door justitie, dit blijkt maar eens te meer, tenzij men dit uiteraard niet wil zien.

In 2013 bleek uit een onderzoek naar geweld tegen politieagenten dat het vertrouwen van de politie in justitie (in het algemeen) abnormaal laag was. In de bevraging die VSOA Politie in september lanceerde, zijn de resultaten wat betreft het vertrouwen nog rampzaliger. En deze uitlatingen van een ererechter vergroten alleen maar de (toch al aanzienlijke) kloof tussen politieagenten en justitie, maar ook versus magistraten.

Politieagenten willen de macht van de magistraten niet overnemen. Ze willen terecht dat er recht wordt gesproken wanneer dat nodig is. De maatschappij die zij verdedigen is de maatschappij waarin ook de magistraten leven… zelfs degenen die in de 19e eeuw zijn blijven steken.

Categories
Laatste nieuws

Overdracht verloven 2020

VSOA Politie heeft de overheid gevraagd om dringend werk te maken van de publicatie van de omzendbrief m.b.t. de overdracht van verloven van 2020 en de toekenning van sommige verloven in 2021. Wij gaven in ieder geval al een positief advies op onderstaande tekst:

Gelet op de uitzonderlijke maatregelen veroorzaakt door de coronacrisis COVID-19 en de impact die deze maatregelen hebben op de politiediensten (o.a. verhoogde inzet van politie voor controle op de uitvoering van de door de regering genomen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken), en rekening houdend met het feit dat ook in 2021 deze crisis COVID-19 een serieuze impact zal hebben op de werking van de politiediensten, kan het niet genomen vakantieverlof van 2020 voor alle personeelsleden van de politiediensten worden genomen t.e.m. 31 december 2021.

In 2021 vallen er drie wettelijke feestdagen (1 mei, 15 augustus en 25 december) en één reglementaire feestdag (26 december) op een zaterdag of een zondag. De personeelsleden hebben dus recht op vier vervangende verlofdagen. Er zijn in 2021 twee opties voor eventuele brugdagen: vrijdag 14 mei en vrijdag 12 november 2021. Voorstel is om twee brugdagen, voor alle personeelsleden van de politiediensten, vast te leggen op 14 mei en 12 november 2021 en om de twee resterende dagen toe te voegen aan de verloffiche. Deze twee dagen kunnen genomen worden onder dezelfde voorwaarden als de jaarlijkse vakantieverloven.

(Bron: DGR)

Categories
Laatste nieuws

CALog: de competentieontwikkelingstoelage wordt in aanmerking genomen voor de berekening van het pensioen

Een dossier dat reeds sedert 2007 aansleept gaat eindelijk een positief resultaat krijgen.

Op de competentietoelagen die jaarlijks worden toegekend aan CALog personeelsleden na het slagen in een gecertificeerde opleiding worden pensioenbijdragen ingehouden. Het KB dat ervoor zorgt dat deze inhouding in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het pensioen werd echter nooit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Meermaals zijn de syndicale organisaties hiervoor tussengekomen zowel bij onze overheden als bij de opeenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken en van Pensioenen.

Nadat het dossier werd onderhandeld in het onderhandelingscomité van de politiediensten van 30.09.2020, werd het OKB op 19.11.2020 op dagorde geplaatst van het Comité A. De laatste hindernis is dus achter de rug. Wij wachten nu op de publicatie in het Belgisch Staatsblad zodat deze beslissing met terugwerkende kracht vanaf 01.01.2007 wordt toegepast.