Categories
Laatste nieuws

CALog: de competentieontwikkelingstoelage wordt in aanmerking genomen voor de berekening van het pensioen

Een dossier dat reeds sedert 2007 aansleept gaat eindelijk een positief resultaat krijgen.

Op de competentietoelagen die jaarlijks worden toegekend aan CALog personeelsleden na het slagen in een gecertificeerde opleiding worden pensioenbijdragen ingehouden. Het KB dat ervoor zorgt dat deze inhouding in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het pensioen werd echter nooit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Meermaals zijn de syndicale organisaties hiervoor tussengekomen zowel bij onze overheden als bij de opeenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken en van Pensioenen.

Nadat het dossier werd onderhandeld in het onderhandelingscomité van de politiediensten van 30.09.2020, werd het OKB op 19.11.2020 op dagorde geplaatst van het Comité A. De laatste hindernis is dus achter de rug. Wij wachten nu op de publicatie in het Belgisch Staatsblad zodat deze beslissing met terugwerkende kracht vanaf 01.01.2007 wordt toegepast.

Categories
Laatste nieuws

Overleg met minister van Binnenlandse Zaken: voorzichtig positief…

Vandaag vond het overleg plaats met de minister van Binnenlandse Zaken. Aanleiding van dit overleg was de huidige actuele situatie rond het geweld tegen politie, een herstel van de sociale dialoog na een aantal moeilijke hoog overleg- en onderhandelingscomités en een aantal recente dossiers die op tafel lagen van het onderhandelingscomité.
Het overleg was geen officiële onderhandeling, maar een overleg waar een aantal engagementen werden genomen. Op volgende dossiers kregen we toezeggingen:

 1. De vertegenwoordiger van de minister van Justitie bevestigt dat er morgen een overleg plaats vindt tussen de minister en het college van procureurs-generaal, met als doelstelling de evaluatie en aanpassing van de COL 10/2017. De vertegenwoordiger van justitie bevestigt dat de zogenaamde opportuniteitseponering niet meer zal kunnen bij geweld tegen politiediensten. Dit wordt opgenomen in de omzendbrief. Wij dringen er eveneens nog op aan dat er ook nog een aantal andere passages opnieuw dienen bekekenen te worden. De minister van Binnenlandse Zaken bevestigt de intentie om de “zerotolerance” door te voeren voor wat geweld tegen de politie betreft.
 2. De minister bevestigt dat het erkennen van de beroepsziekte (gesloten lijst) wordt toegezegd en het K.B. in die zin zal aangepast en verlengd worden. Wij vragen een bijkomende communicatie in die zin naar het Fonds voor Beroepsziekten, zodat de huidige dossiers reeds in die zin kunnen worden behandeld.
 3. De beslissing dat het woon-werkverkeer van tijdens de eerste Covid golf wel degelijk zal vergoed worden. De minister zal daarvoor contact opnemen met de Staatssecretaris van Begroting.
 4. M.b.t. de omzendbrief nr. 686 van 28 oktober 2020 – Richtlijnen in het kader van de bijzondere COVID-19-maatregelen voor de personeelsleden van het federaal administratief openbaar ambt inzake de organisatie van het werk en de opvang van de kinderen bij (tijdelijke) sluiting van scholen, kinderdagverblijven en centra voor opvang van kinderen met een handicap: de minister trekt de eerder negatieve beslissing in, en bevestigt dat deze omzendbrief ook zal worden toegepast bij de geïntegreerde politie.
 5. M.b.t. de vraag naar de consumptiecheque verklaart de minister dat zij geen voorstander is van een éénmalige incentive. Zij verklaart daarbij dat een éénmalige bonus weinig zal bijbrengen tot de aantrekkelijkheid van de functie. Zij opteert, conform haar beleidsverklaring om structurele maatregelen te nemen, om de functie attractiever te maken.
 6. Tijdens de sectorale onderhandelingen 2017-2018 werd met de overheid overeengekomen om tweejaarlijks (vanaf januari/februari 2020) een comparatieve monitoring uit te voeren m.b.t. de loonschalen van het openbaar ambt. De minister wil ook dit engagement nakomen en bevestigt om nog voor het einde van dit jaar de loonschalen van de geïntegreerde politie te evalueren, binnen de schoot van het onderhandelingscomité.

De eisenbundels, memorandums, en beleidsnota’s zullen verder besproken worden in een bilateraal overleg.

Wij kijken tevens uit naar de volgende hoog overleg- en onderhandelingscomités en hopen dat die in de toekomst beter zullen verlopen, met meer aandacht voor jullie sociale verzuchtingen.

Wat de genomen engagementen van vandaag betreft, zijn wij voorzichtig positief.

Categories
Laatste nieuws

Een slecht begin….

Tijdens het eerste informele contact met de minister van Binnenlandse Zaken en de vakorganisaties hadden wij een goed gevoel. Ze had vooral een luisterend oor naar de verschillende verzuchtingen van de vakorganisaties en benadrukte het belang van een goed sociaal overleg. Maar tijdens het laatste onderhandelingscomité hebben wij echter een koude douche gekregen.

De ijzige standpunten die werden ingenomen staan dan ook in schril contrast met:

 1. Consumptiecheque

Het lijkt het ons zeer logisch dat de overheid, die zelf ook werkgever is uiteraard – die deze terechte steunmaatregel invoert en de werkgevers oproept en motiveert om deze toe te kennen aan haar werknemers – deze ook toekent aan haar eigen werknemers. Het zou eerder onlogisch zijn en niet-consequent om het omgekeerde te doen.

Via deze link vindt u een toelichting van de FOD Sociale Zekerheid ter verduidelijking: https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/salary/particularcases/consumption_cheques.html

In de ons omringende landen wordt een gelijkaardige incentive toegekend (o.a.) aan de politiediensten “uit blijk van waardering”.

Daar waar de signalen voor de vergadering eerder positief waren, werd er op het onderhandelingscomité koudweg gecommuniceerd dat de minister deze cheque niet zou toekennen aan de personeelsleden van de geïntegreerde politie.

Wij zullen tijdens het overleg met de minister er nogmaals op aandringen om dit punt in voortzetting te zetten op het eerstvolgende onderhandelingscomité en vragen om haar mening te herzien.

 1. Omzendbrief nr. 686

Op 28 oktober verscheen de omzendbrief 686 waarbij voor het openbaar ambt en defensie maatregelen werden genomen inzake de organisatie van het werk en de opvang van de kinderen bij tijdelijke sluiting van de scholen en kinderdagverblijven in een periode van Covid 19.

Ook daar kregen we een koude douche, waarbij er door de overheid werd gesteld dat deze omzendbrief niet zou worden toegepast bij de politie ingevolge een beslissing van de taskforce voor de geïntegreerde politie. De taskforce is namelijk van mening dat er al voldoende alternatieven bestaan binnen de politie. De minister heeft dan maar dat advies klakkeloos gevolgd. Op de vraag wat er bij het openbaar dan niet zou bestaan qua mogelijkheden, waardoor een extra omzendbrief nodig was, werd er geen antwoord gegeven …

 1. K.B. Beroepsziekte

Reeds op 28.07.2020 hebben we zowel schriftelijk als mondeling de vraag gesteld aan de overheid om het K.B. van 26.06.2020 te herbekijken. Dit omdat de voorwaarden m.b.t. de erkenning beroepsziekte beperkt was in tijd tot 17 mei 2020. Vanaf het begin hebben we aan de bel getrokken in het kader van de Covid context. Deze beperking in tijd bleek dus inderdaad zeer voorbarig te zijn geweest. 

Reeds in juli 2020 kregen we het antwoord dat de overheid “het mee nam”…

Op geregelde tijdstippen werd de vraag herhaald. Telkens met dezelfde uitleg: “we bekijken het, we nemen het mee, we zullen de vraag stellen”, …

Ook tijdens het onderhandelingscomité van 12.11.2020 werd de vraag gesteld naar de stand van zaken. En wat raad je…: “we nemen het mee…”

Dit onderhandelingscomité laat bij ons een zeer wrang gevoel achter en is een slecht begin!

We raden de minister sterk aan om de onderhandelings- en hoog overlegcomités au sérieux te nemen, de voorzitters van deze comités voldoende te mandateren, gemaakte afspraken uit het verleden na te komen en beslissingen toe te laten passen binnen de volledige geïntegreerde politie.

Voorlopig houden we enige actie af. We beseffen dat dit een slecht signaal zou zijn naar de bevolking die het goed meent, en vooral naar het “schorriemorrie” die de coronaregels bewust niet willen volgen en het geweld tegen de politie niet schuwen.

Maar tijdens het overleg dat deze week met de minister staat gepland zullen we zeer duidelijk zijn wat er allemaal op onze lever ligt, en vooral dat we meer waardering verwachten voor de politie.

Categories
Laatste nieuws

Consumptiecheque : VSOA Politie schrijft de minister aan met concreet voorstel

De federale regering besliste begin juni tot invoering van de consumptiecheque.   Daar waar de overheid er in het begin niet afkerig tegenover stond om deze ook toe te kennen aan de personeelsleden van de geïntegreerde politie, besliste men echter later deze niet toe te kennen en zich te alliëren aan de beslissing van het openbaar ambt.

Het zal u ongetwijfeld al ter ore gekomen zijn dat men in andere omringende landen wel voorziet in extra steunmaatregelen voor de politie.  Zo werd recent ook de beslissing genomen in Nederland om aan alle politiemedewerkers een bonus toe te kennen van 300 euro netto. De minister van Veiligheid motiveert dit als volgt: “als blijk van de waardering van de solidariteit en betrokkenheid die zij de afgelopen tijd hebben laten zien”.

Volgens hun minister “is de werkdruk en onderbezetting bij de politie een groot zorgpunt, maar leveren de politiemedewerkers een „bovenmenselijke prestatie” in deze coronatijd”. 

Een herkenbare situatie, niet ?

Enerzijds lijkt het ons zeer logisch dat de overheid, die zelf ook werkgever is uiteraard – die deze terechte steunmaatregel invoert en de werkgevers oproept en motiveert om deze toe te kennen aan zijn werknemers – deze ook toekent aan zijn eigen werknemers. Het zou eerder onlogisch zijn en niet-consequent om het omgekeerde te doen.

Anderzijds lijkt ons de “waarderingstoeslag”, zoals het in Nederland wordt genoemd, ook een terechte blijk van waardering naar de politie.

Daarom heeft VSOA Politie nogmaals het initiatief genomen om de minister van Binnenlandse zaken aan te schrijven met een concreet voorstel dat wij als punt zullen laten inschrijven op de dagorde van het onderhandelingscomité :

 • Deze consumptiecheque alsnog toe te kennen als werkgever, en daarbij de logica van de invoerende overheid te volgen, aan het voltallig personeel van de geïntegreerde politie.
 • Deze cheque te financieren met de onderbenutte budgetten en daarmee het Nederlands voorbeeld te volgen.