Categories
Laatste nieuws

Reactie naar aanleiding van de parlementaire commissie justitie

Naast wat vage en algemene engagementen (bijv. “het opvoeren van de strijd tegen geweld tegen politieagenten”), moesten we opnieuw horen dat “bepaalde” politievakbonden achter de mediahype zaten die werd veroorzaakt door de onthulling van het betreurenswaardige en respectloze incident waarvan iedereen ondertussen wel op de hoogte is.

Dit is totaal onjuist. Het is correct dat we een rechtszaak hebben aangespannen n.a.v. het sectoraal akkoord, maar we zijn democratische en respectvolle organisaties. Maar ons verwijten dat wij op een platte manier een beschadigingspolitiek organiseren zal het vertrouwen niet herstellen. We herhalen nogmaals: de vertrouwensbreuk is te wijten aan de verklaringen van de heer Van Quickenborne m.b.t. ons sectoraal akkoord eind januari 2022, die niet stroken met de REALITEIT; de vertrouwensbreuk is te wijten aan zijn gedrag sindsdien, toen we, zoals elke andere beroepsgroep die voor haar rechten opkomt, niets dan minachting en beschamende overdrijvingen als antwoord kregen.

Aan de andere kant mogen we niet uit het oog verliezen dat de minister ALLEEN door het respectloze gedrag van zijn vrienden en gasten, en vervolgens door zijn eigen onhandige crisiscommunicatie, het vuur in de media heeft aangewakkerd dat voorkomen had kunnen worden als hij zich onmiddellijk had verontschuldigd.

De parlementsleden hebben duidelijk gevraagd om de politievideo’s te zien zodat ze de verklaringen (van de VRT en de minister van Justitie) kunnen vergelijken en de voorzitster van de commissie gaat deze opvragen … dus we kunnen concluderen dat deze zaak nog niet gesloten is.

Categories
Laatste nieuws

VSOA Politie plaatst de telewerkvergoeding op de agenda van het onderhandelingscomité

Wij hebben de minister van Binnenlandse Zaken gevraagd om een dringend punt op de agenda van het onderhandelingscomité voor politiediensten te plaatsen, namelijk het ontwerp van een ministerieel besluit over de invoering van de telewerkvergoeding conform het protocolakkoord 537/1.

De Vaste Commissie voor de Lokale Politie heeft hierover al gecommuniceerd. Zij baseren hun communicatie op een beslissing in het Comité B van januari 2022, van toepassing op het openbaar ambt.

In het protocolakkoord 537/1 engageert de minister van Binnenlandse Zaken zich om een regeling uit te werken, rekening houdend met de eigenheid van het werk bij de politie. Het is bovendien de bedoeling dat er een kader wordt uitgewerkt zodat (gezien de specificiteit van ons beroep) ieder personeelslid in aanmerking komt en dit te koppelen aan dwingende interne richtlijnen om een conforme toepassing binnen de geïntegreerde politie te garanderen voor zowel de operationele als de CALog personeelsleden.

Begin dit jaar werd er een ontwerp KB onderhandeld waar de telewerkvergoeding zal worden opgenomen in ons statuut, en dat de modaliteiten en de daaraan verbonden vergoeding worden bepaald door de minister.

Wij verwachten nu dat de minister een ministerieel besluit uitvaardigt conform het protocolakkoord zodat ieder personeelslid in aanmerking komt voor de telewerkvergoeding.

Categories
Laatste nieuws

De Vivaldi regering begraaft de NAVAP-regeling en pleegt woordbreuk

Vandaag verscheen in het Staatsblad het KB van 29 juni 2023 tot wijziging van het RPPol betreffende de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering. Hierdoor wordt de NAVAP-regeling tegen 31 december 2030 afgebouwd en zal dit stelsel op 31 december 2032 volledig verdwijnen.

Na het arrest van het Grondwettelijk Hof van 10 juli 2014 verscheen er op 9 november 2015 een KB over het eindeloopbaanregime voor operationele personeelsleden van de geïntegreerde politie. Dit KB voorzag een overgangsregeling voor personeelsleden die voor de datum van het arrest een preferentiële pensioenleeftijd genoten. Een uittrederegeling onder bepaalde voorwaarden, voor een beperkt aantal personeelsleden én die zou gelden tot alle regelingen van vervroegde uittreding in de federale openbare sector geharmoniseerd werden. Dit laatste werd nogmaals bevestigd tijdens de laatste sectorale onderhandelingen in een getekend protocolakkoord door de ministers van Binnenlandse Zaken én Justitie.

Maar tijdens het begrotingsconclaaf van oktober 2022, onder impuls van minister van Quickenborne pleegt deze regering woordbreuk en wordt de NAVAP-regeling afgebouwd en verdwijnt deze definitief na 31 december 2032.

Enkel de politie wordt geviseerd, andere gelijkaardige vervroegde uittrederegelingen (ook binnen Justitie) worden ongemoeid gelaten.

Wij overleggen momenteel met onze raadsman welke verdere stappen wij gaan ondernemen. Wij houden jullie verder op de hoogte.

Eén zaak is duidelijk: deze Vivaldi regering pleegt woordbreuk t.a.v. het politiepersoneel, is onbetrouwbaar en heeft geen respect voor onze sector.

Categories
Laatste nieuws

Burgerlijke procedure tegen de Belgische Staat

VSOA Politie, NSPV en ACV-Openbare Diensten hebben via hun advocaat, meester Uyttendaele een burgerlijke procedure aangespannen tegen de Belgische Staat. De vakorganisaties verwijten de regering woordbreuk. De minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, VSOA Politie en NSPV tekenden na bijna één jaar onderhandelen een protocolakkoord. ‘Een “historisch akkoord” volgens onze minister. Eindelijk een loonsverhoging na 20 jaar stilstand en het vrijwaren van de regeling van de non-activiteit voorafgaand aan het pensioen (NAVAP).

Na een jaar onderhandelen leek het akkoord aanvaardbaar, mits enkele essentiële voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat in 2024 nieuwe onderhandelingen opgestart worden over o.a. het loon van alle politiemedewerkers.

In oktober 2022 werd door de regering echter anders beslist. Tijdens het budgettair conclaaf werd het protocol éénzijdig gewijzigd. Een loonsverhoging gespreid over drie jaar met een uitdoofscenario voor de NAVAP-regeling. Een scenario dat onaanvaardbaar is voor minstens drie van de vier vakorganisaties. Dit in het licht van 20 jaar stilstand, de steeds stijgende werkdruk en het toenemend geweld tegen de politie.

Vele acties werden door de drie vakbonden gevoerd om het ongenoegen, tegen de eenzijdige beslissing van Vivaldi, kracht bij te zetten.

Verschillende politieke fracties werden bezocht en de vakorganisaties werden zelfs gehoord tot in het parlement.

Geen moeite werd gespaard om te trachten deze onmogelijke situatie om te buigen naar een positief verhaal. Maar enkelen binnen de regering houden het been stijf omwille van een “principe”.

Onze raadsman heeft daarom een procedure voor de burgerlijke rechtbank ingeleid op 22 juni 2023.

Alleszins zullen wij samen met NSPV en ACV-Openbare Diensten alle legale middelen aanwenden om de rechten van onze leden en bij uitbreiding die van de hele politiepopulatie te vrijwaren.