Categories
Laatste nieuws

Minister van Justitie verscherpt de procedure voor geweld tegen politie

In een interview op Radio 1 deze morgen heeft de minister van Justitie Vincent Van Quickenborne de verscherpte procedure toegelicht voor geweld tegen politie. Daders van geweld tegen politie zullen altijd oog in oog komen te staan met het parket.

De minister heeft hiervoor gisteren samen gezeten met de Procureurs-generaal. Er werden drie duidelijke afspraken gemaakt om te komen tot een lik-op-stukbeleid en een nultolerantie voor geweld tegen politie:

  1. Seponering om opportuniteitsredenen

De minister zegt duidelijk dat seponeren omwille van niet prioritair, of onvoldoende personeel, niet meer kan. Ieder feit zal vervolgd worden.

  1. Daders worden systematisch voorgeleid

De daders altijd systematisch worden voorgeleid bij het parket. Nu wordt de zaak vaak telefonisch afgehandeld. Geweldplegers zullen vanaf nu dus fysiek oog in oog komen te staan met de procureur. Afhankelijk van het resultaat van deze voorleiding kan de procureur beslissen om de dader voor te leiden bij de onderzoeksrechter. Volgens de minister is er hiervoor geen capaciteitsprobleem bij het parket.

  1. Snelrecht

Als er beslist wordt voor een gerechtelijke afhandeling dan gebeurt dit bij voorkeur in het systeem van snelrecht. Er wordt aan de dader een dagvaarding meegegeven en eenmaal de zaak gefixeerd is moet er binnen de twee maanden een uitspraak zijn. Zo komt er een lik-op-stukbeleid.

In de vorige omzendbrief werden daders pas voorgeleid wanneer geweld tegen politie resulteerde in een arbeidsongeschiktheid van mimimaal 4 maanden. In de nieuwe omzendbrief, die deze namiddag wordt voorgesteld door de 5 Procureurs-generaal, en die deze week nog van kracht zal worden, zal er bij 1 dag arbeidsongeschiktheid systematisch worden voorgeleid en vervolgd.

De minister benadrukte nogmaals dat zowel de minister van Binnenlandse Zaken als hijzelf, conform het regeerakkoord, een nultolerantie wil doorvoeren voor geweld tegen politie.

De exacte inhoud van de wijzigingen van de omzendbrief is ons momenteel nog niet gekend, maar we zullen vragen om deze te komen voorstellen op het onderhandelingscomité.

Wij hebben eveneens de cijfers van vervolging en seponering per gerechtelijk arrondissement gevraagd, om te kunnen vaststellen waar de problemen zich effectief voordoen.

VSOA Politie is uiteraard tevreden met deze duidelijke afspraken. Wij hopen dat de verschillende parketten in ons land zich dan ook strikt gaan houden aan de nieuwe omzendbrief.

Wij zullen in ieder geval vragen om de toepassing van de nieuwe omzendbrief na één jaar grondig te evalueren.

Los van deze eerste stap, vragen we ook om de andere feiten van geweld tegen politie, zonder werkonbekwaamheid, een gepaste wijze te straffen. Het gaat onder meer over weerspannigheid, smaad en vandalisme op bijvoorbeeld politievoertuigen of -gebouwen. De zogenaamde lichtere feiten kunnen bijvoorbeeld afgehandeld worden d.m.v. een onmiddellijke inning.

Zodanig blijft geen enkel feit van geweld tegen politie ongestraft.

Categories
Laatste nieuws

Geweld tegen politie: onaanvaardbare uitlatingen van de heer Hennart

Met verbazing keken heel wat politieagenten naar het interview met de heer Hennart – ererechter en voormalig voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel, afgelopen zondagavond op de Franstalige zender RTL TVi waar hij uitlatingen deed die volgens ons minachtend zijn voor ons beroep.

Vlak voor dit bewuste interview, dat door de politieagenten werd ervaren als spuwen in hun gezicht, gaf een zeer moedige collega de omstandigheden weer van de gewelddadige aanval op haar persoon een week geleden. Mr. Hennart was hiervan blijkbaar niet van op de hoogte. Toch zei ze dat haar aanvaller duidelijk schreeuwde en herhaalde: “Ik ben de man, niet jij” en “Ik zal je keel doorsnijden“. Aan de hand van deze gewelddadige uitlatingen kan men vermoeden dat de overtuigingen van dit individu te gevaarlijk zijn om hem verder in vrijheid te laten. Maar helaas is dit wat er gebeurd is. En gisteren nog, toen een andere aangevallen collega nog steeds in het ziekenhuis lag… werd zijn aanvaller vrijgelaten. Hoe vaak nog …

Ja meneer Hennart, al onze collega’s weten heel goed dat een vrijlating niet het einde is van een strafrechtelijke procedure… behalve bijvoorbeeld voor een transmigrant die in de anonimiteit verdwijnt zodra hij het politiecommissariaat verlaat, om wie weet wat te doen

Nee meneer Hennart, de collega’s op het terrein zijn niet onvoldoende opgeleid; ze zijn niet voldoende ervaren; maar ze worden onvoldoende ondersteund door justitie, dit blijkt maar eens te meer, tenzij men dit uiteraard niet wil zien.

In 2013 bleek uit een onderzoek naar geweld tegen politieagenten dat het vertrouwen van de politie in justitie (in het algemeen) abnormaal laag was. In de bevraging die VSOA Politie in september lanceerde, zijn de resultaten wat betreft het vertrouwen nog rampzaliger. En deze uitlatingen van een ererechter vergroten alleen maar de (toch al aanzienlijke) kloof tussen politieagenten en justitie, maar ook versus magistraten.

Politieagenten willen de macht van de magistraten niet overnemen. Ze willen terecht dat er recht wordt gesproken wanneer dat nodig is. De maatschappij die zij verdedigen is de maatschappij waarin ook de magistraten leven… zelfs degenen die in de 19e eeuw zijn blijven steken.

Categories
Laatste nieuws

Overdracht verloven 2020

VSOA Politie heeft de overheid gevraagd om dringend werk te maken van de publicatie van de omzendbrief m.b.t. de overdracht van verloven van 2020 en de toekenning van sommige verloven in 2021. Wij gaven in ieder geval al een positief advies op onderstaande tekst:

Gelet op de uitzonderlijke maatregelen veroorzaakt door de coronacrisis COVID-19 en de impact die deze maatregelen hebben op de politiediensten (o.a. verhoogde inzet van politie voor controle op de uitvoering van de door de regering genomen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken), en rekening houdend met het feit dat ook in 2021 deze crisis COVID-19 een serieuze impact zal hebben op de werking van de politiediensten, kan het niet genomen vakantieverlof van 2020 voor alle personeelsleden van de politiediensten worden genomen t.e.m. 31 december 2021.

In 2021 vallen er drie wettelijke feestdagen (1 mei, 15 augustus en 25 december) en één reglementaire feestdag (26 december) op een zaterdag of een zondag. De personeelsleden hebben dus recht op vier vervangende verlofdagen. Er zijn in 2021 twee opties voor eventuele brugdagen: vrijdag 14 mei en vrijdag 12 november 2021. Voorstel is om twee brugdagen, voor alle personeelsleden van de politiediensten, vast te leggen op 14 mei en 12 november 2021 en om de twee resterende dagen toe te voegen aan de verloffiche. Deze twee dagen kunnen genomen worden onder dezelfde voorwaarden als de jaarlijkse vakantieverloven.

(Bron: DGR)