Categories
Laatste nieuws

De start van de sectorale onderhandelingen is vandaag genomen

In aanwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken werd vandaag tijdens het onderhandelingscomité de start genomen van de sectorale onderhandelingen.

De minister benadrukt haar keuze voor structurele maatregelen waar zowel de loonfactor een cruciale rol speelt, alsook andere factoren (rekrutering, digitale ondersteuning, ..) die van de politie een attractieve werkgever moeten maken.

VSOA Politie is zeker en vast voorstander van structurele maatregelen. Ons voorstel is daarom ook gebaseerd op drie onderwerpen:

  • Wij vragen om het sectoraal akkoord in één wettekst te gieten zodat wij de garantie hebben dat alle afspraken effectief zullen worden uitgevoerd;
  • Dat de sectorale onderhandelingen gevoerd worden aan de hand van een strikte timing (liefst om de twee weken);
  • Wij vragen dat onze weddeschalen vergeleken worden met de weddeschalen van andere veiligheidsdiensten. Wij hebben ondertussen al vastgesteld dat de weddeschalen van de agenten van politie, het CALog personeel niveau B evenals deze van het officierenkader zeker gecorrigeerd mogen worden. De bedoeling is om dan vervolgens een gelijkwaardige correctie door te voeren voor de andere weddeschalen om uiteindelijk tot een globaal akkoord te komen.

Het eerstvolgende overleg staat gepland op vrijdag 26 februari. Het is de bedoeling om tegen de zomer te landen met een akkoord.

Categories
Laatste nieuws

Vaccinatie: de verantwoordelijken van de lokale en federale politie maken een lijst van het te vaccineren personeel

Een positief punt dat moet worden benadrukt: de regering heeft beslist om de politie, samen met de medische wereld, prioriteit te geven in de vaccinatiestrategie.

Een negatief punt dat wij helaas betreuren: de gekozen methode (op basis van vier cumulatieve criteria) zal tot gevolg hebben dat bijna alle CALog personeelsleden en een aantal operationele collega’s uit de boot vallen. Zij zullen moeten wachten op een volgende fase in het vaccinatieproces.

Het is de federale regering die via haar Covid Taskforce de criteria heeft bepaald en deze oplegt aan de politie.

Wij vragen nogmaals aan de commissaris-generaal en de voorzitter van de VCPL om de overheid ervan te overtuigen dat alle personeelsleden van de politie gelijktijdig gevaccineerd moeten worden.

Categories
Laatste nieuws Uncategorized

Start sectorale onderhandelingen:
GOED NIEUWS!

Op woensdag 20 januari 2021 hadden de vier representatieve vakorganisaties een overleg met de kabinetschef en de directeur-generaal van het ATS Binnenlandse Zaken. De reden van dit overleg kaderde in het feit dat VSOA Politie, NSPV en ACV Politie de deelname aan het hoog overlegcomité tijdelijk hebben opgeschort.

  • Erkenning beroepsziekte

De kabinetschef bevestigde ons dat er zowel in het kader van de erkenning (verlenging K.B.) beroepsziekte, alsook de vaccinatiestrategie, stappen werden ondernomen door de minister. Voor de erkenning beroepsziekte zijn er stappen voorwaarts gemaakt, maar men zou de erkenning in de zogenaamde “gesloten lijst” willen beperken tot de eerstelijnspolitie. Wij hebben de boodschap gegeven dat dit een concept is dat voor ons niet aanvaardbaar is, gezien de volledige geïntegreerde politie een essentiële dienst is, waar niet alle Covid-maatregelen kunnen gerespecteerd worden (thuiswerk is eerder de uitzondering) en waar de zogenaamde tweedelijns ook in contact komt met zowel burgers als de collega’s in eerste lijn.

  • Vaccinatiestrategie

Ook m.b.t. de vaccinatiestrategie zou een bespoediging er misschien inzitten, waarbij men echter wel dezelfde logica zou volgen. We hebben ook daar laten weten dat we er geen probleem mee hebben dat de eerstelijnspolitie eerst zou gevaccineerd worden (integendeel) maar dat ook de rest van de geïntegreerde politie daarna dient aanzien te worden als essentiële dienst.

Voor alle duidelijkheid: de vaccinatie gebeurt op vrijwillige basis. Geen enkel personeelslid zal verplicht worden zich te laten vaccineren.

  • Loononderhandelingen

Tot slot bevestigde de kabinetschef ons dat de overheid de sectorale onderhandelingen zal opstarten in februari. Dat is zeer goed nieuws, en biedt perspectief voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie, die gedurende 20 jaar hebben moeten wachten op een loonsverhoging.

Zoals eerder gemeld, en conform eerdere akkoorden, werd reeds een eerste evaluatie uitgevoerd van zowel het vorig sectoraal akkoord, als van de huidige loonschalen. Nu hebben we bevestiging gekregen dat de loononderhandelingen wel degelijk in februari zullen starten.  Eerstdaags zullen we de uitnodiging hiervoor ontvangen.

Of wij terug gaan deelnemen aan het hoog overlegcomité, hangt af van het effectief nakomen van de beloftes en engagementen die werden genomen.

Categories
Laatste nieuws

Vaccinatie: de oproep van VSOA Politie aan de verantwoordelijken van de geïntegreerde politie blijft niet zonder gevolg

In onze communicatie van 7 januari 2021 riepen wij de top van de federale en lokale politie op onze oproep te steunen om het politiepersoneel prioritair te vaccineren. De overheid heeft steeds verkondigd dat wij een essentiële factor zijn in de bestrijding van de Covid pandemie en daarom vinden wij het gerechtvaardigd om het politiepersoneel prioritair te vaccineren.

Afgelopen vrijdag hebben zowel de commissaris-generaal van de federale politie als de voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) in de Kamer gepleit om de politie prioritair te vaccineren.

Sedert het begin van deze gezondheidscrisis hebben wij steeds gezegd dat de politie in de vuurlinie staat omdat het niet altijd mogelijk is om fysiek afstand te houden (bv. bij arrestaties) en zijn er heel wat incidenten waarbij er gespuwd wordt naar politiepersoneel.

Wij vinden echter niet dat er een onderscheid gemaakt moet worden in het kader van de vaccinatie tussen de mensen op het terrein en de ondersteunende diensten. Het personeel van de ondersteunende diensten loopt eveneens een groot risico om besmet te geraken. In de medische sector wordt trouwens het administratief personeel van een ziekenhuis terecht ook prioritair gevaccineerd.