Categories
Laatste nieuws Uncategorized

Indexering van de wedden: vanaf april 2020

Als de spilindex bereikt of overschreden wordt, stijgen de wedden in de publieke sector 2 maanden later met 2%.

In februari 2020 werd de spilindex overschreden. Vanaf 1 april 2020 bedraagt de nieuwe verhogingscoëfficiënt 1,7410. Als gevolg hiervan stijgen de brutomaandwedde en ook alle geïndexeerde toelagen met 2%.

Bron: FedWeb

Categories
Laatste nieuws Uncategorized

Overleg met de minister van Binnenlandse Zaken m.b.t. de luchtvaartpolitie

Vandaag vond het overleg plaats met de minister van Binnenlandse Zaken m.b.t. de problematiek van de luchtvaartpolitie, in het bijzijn van zijn kabinetschef en medewerkers, alsook de CG, DGA en het commando LPA. In grote lijnen kunnen we de problematiek in drie grote punten samenvatten:

 • Personeelstekort
 • Tekort aan logistieke middelen
 • Gebrekkige infrastructuur

De minister heeft volgende engagementen genomen:

1) Personeel

a) Op korte termijn
Om de periode van de zomervakantie op een deftige manier te kunnen laten verlopen, zullen +/- 55 FTE’s (voltijdse medewerkers) worden toegevoegd aan LPA BruNat: 26 aspiranten tijdens hun stage en een dertigtal vrijwillig afgedeelden.


b) Op middellange termijn
De minister engageert zich om dit jaar 1.400 Inspecteurs aan te werven (tot op heden waren er maar 800 voorzien). Bijkomend worden volgende engagementen genomen:

 • Van deze 1.400 worden de eerste 400 aspiranten voorzien voor een rechtstreekse aanwerving voor de federale politie.
 • Van deze extra aanwervingen zullen er sowieso 100 (gespreid in verschillende groepen) worden voorzien voor de luchtvaartpolitie van Zaventem.

2) Logistieke middelen

 • De minister vraagt, zoals door ons gesuggereerd, om een inventaris op te stellen van de noden bij LPA Brunat. Dit niet enkel in het kader van de IDP-budgetten, maar ook m.b.t. de dagelijkse werking.
 • De minister engageert zich om deze lijst voor te leggen aan de ministerraad om de financiële middelen hiervoor vrij te maken.
 • Wij zullen aandringen bij de lokale overheid, om in samenspraak met de sociale partners, deze lijst zo snel mogelijk samen te stellen. Het noodzakelijke materiaal (stoelen, voertuigen, …) moet zo snel mogelijk op de werkvloer terecht komen.

3) Infrastructuur
De discussie over de infrastructuur duurt ondertussen al 20 jaar. Uit het dossier van de overheid LPA BruNat is gebleken dat er nood is aan een nieuw politiegebouw anno 2020. Recent hebben de lokale politieoverheden een nieuw dossier overgemaakt aan zowel Brussels Airport Company als aan de Inspectie van Financiën. Uit zowel praktische als veiligheidsoverwegingen, blijkt de voorkeur te gaan naar één locatie waar alle diensten centraal kunnen in ondergebracht worden. Het is belangrijk dat de Inspecteur van Financiën akkoord is met deze visie en keuze.
De minister zal het initiatief nemen om eerstdaags rond de tafel te zitten met de verantwoordelijken van Brussels Airport Company om dit dossier te bespreken en te verdedigen.

Tot slot:

Het overleg verliep in een bijzonder constructieve sfeer. Gelet op de genomen engagementen zijn we dan ook tot een overeenkomst gekomen.
De acties worden dus verder opgeschort onder de voorwaarde dat:

 • De engagementen m.b.t. personeel en logistieke middelen worden nagekomen.
 • Er eerstdaags, na het overleg met de minister, een duidelijk schriftelijk engagement en concrete planning komt van BAC m.b.t. de infrastructuur.

Wij danken de minister voor het constructief overleg, alsook voor de engagementen die reeds werden genomen. Deze zijn niet enkel in het belang van de luchtvaartpolitie, maar in het bijzonder ook voor de geïntegreerde politie.

Categories
Laatste nieuws Uncategorized

De overdracht van de verloven 2019 en de toekenning van sommige verloven in 2020

Vandaag werd tijdens het hoog overlegcomité 240 de omzendbrief GPI overlegd m.b.t. de overdracht van de verloven 2019 en de toekenning van sommige verloven in 2020.

Het niet genomen vakantieverlof van 2019 kan voor alle personeelsleden van de politiediensten onvoorwaardelijk kan worden genomen t.e.m. 30 april 2020.

In 2020 vallen er twee wettelijke feestdagen (15 augustus en 1 november) en twee reglementaire feestdagen (15 november en 26 december) op een zaterdag of een zondag.

Voorstel is om één brugdag, voor alle personeelsleden van de politiediensten, vast te leggen op 22 mei 2020 en om de drie resterende dagen toe te voegen aan de verloffiche. Deze drie dagen kunnen dan worden genomen onder dezelfde voorwaarden als de jaarlijkse vakantieverloven.

De vakorganisaties vroegen een verlenging van de overdracht van het niet opgenomen verlof tot eind 2020 maar na twee schorsingen bleef de overheid bij haar standpunt. De vier vakorganisaties hebben daarom een negatief advies uitgebracht.

Categories
Laatste nieuws Uncategorized

30 % minder kandidaten bij de politie! Beroep en statuut minder aantrekkelijk geworden. Wake-up call voor de volgende regering.

Het aantal kandidaten om politieambtenaar te worden daalt spectaculair. In 2018 daalde het aantal kandidaten met zelfs meer dan 30% t.o.v. 2014. (11946 t.o.v. 8198).

Reeds verschillende malen hebben we aan de bel getrokken bij de verschillende politieke partijen om het beroep van politieambtenaar aantrekkelijker te maken. De voorbije regeringen heeft men echter zodanig bespaard, het statuut uitgehold en de lonen gedurende 18 jaar bevroren, dat het politieapparaat her en der vierkant draait en het beroep onaantrekkelijker is geworden.

Recent hebben we nog moeten smeken dat de lonen van de politieambtenaren en CALog personeel zouden gelijkgeschakeld worden met het openbaar ambt. Daar waar men steeds beweerde dat de politie goed betaald werd, bleek uit de studie van Binnenlandse Zaken en het sociaal secretariaat dat dit helemaal niet klopte.

Ook de toename van het geweld tegen de politie dat al maar driester wordt, de vele valse klachten en de te lakse houding zowel qua bestraffing als qua bijstand door sommige overheden, knaagt aan de motivatie van de politiemensen.

Ook het verhaal dat België meer politieambtenaren zou hebben dan in het buitenland, behoort ondertussen tot de fabeltjeskrant.

Feiten die wel vaststaan zijn :

 • De structurele besparingen op het politieapparaat.
 • De constante aanval op het statuut.
 • Het naast zich neerleggen van verworven rechten m.b.t. het pensioen (zowel qua berekening als qua leeftijdsgrens).
 • Loonschalen die 18 jaar werden bevroren.

Wij doen dan ook een wake-up call aan alle politieke partijen, in het bijzonder aan de nieuwe regering:

 • Om het beroep van politieambtenaar als bijzonder te beschouwen.
 • Voldoende juridische en psychosociale bescherming te voorzien.
 • Een lik op stuk beleid te voeren voor feiten van geweld tegen politie.
 • Het opnieuw voldoende aantrekkelijk te maken van het statuut.
 • De loonschalen verder op te waarderen.

Slechts op die manier zal men het beroep opnieuw aantrekkelijk maken en zal men opnieuw meer nieuwe kandidaten aantrekken. Het spectaculair dalen van het aantal kandidaten is een krachtig alarmsignaal!